|
Załóż konto
Cocktail Shock
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIESNiniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Cocktail Shock.

 

§ 1 Definicje

1.     Administrator, zamiennie zwany Usługodawcą lub Sprzedającym - podmiot świadczący usługi sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, to jest Aleksandra Pijas, reprezentująca Aleksandra Pijas Cocktail Shock Sp. z o.o., ulica: św. Brata Alberta 9A/2, kod pocztowy: 21-040 miasto: Świdnik NIP: 9462644363, REGON: 061570543., który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.     Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.     Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.     Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.     Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy, działający pod adresem:www.cocktailshock.pl

6.     Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.     Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, który założył Konto w Sklepie internetowym.

8.     Dane osobowe- dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zgodzie z RODO.

 

§ 2 Zbieranie I udostępnianie danych osobowych

1.     Serwis zbiera wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w procesie rejestracji, oraz używa ich wyłącznie w celu związanym z wykonaniem zawartej umowy – to jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

2.     Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.     Usługi oferowane przez Administratora są skierowane do osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych dzieci

4.     Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

a.     kontaktowania się z Użytkownikiem,

b.     celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej serwisu,

5.     Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących celach:

a.     wykonania zawartej umowy

b.     dostarczanie Użytkownikom treści,

c.     prowadzenia pomiaru i ulepszania treści,

d.     zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych przez Administratora,

e.     zarządzanie systemami informatycznymi

6.     W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu prowadzenia pomiaru oraz ulepszania treści w serwisie, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Administratora jest dostarczanie, ulepszanie swoich treści, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o tym Użytkowników.

7.     Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora może być również zgoda Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

8.     Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, kiedy posiada do tego podstawę prawną, na żądanie podmiotów uprawnionych lub gdy jest to niezbędne do świadczenia na rzecz Administratora usług - wówczas odbywa się to na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z podmiotami świadczącymi na jego rzecz usługi.

9.     Dane użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów mające oparcie w przepisach prawa.

10.  Dostęp do danych Użytkownika mogą mieć również podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator w celu świadczenia swoich usług. Przede wszystkich chodzi o podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe, płatnicze oraz usługi obsługi informatycznej. W takich przypadkach Administrator zawarł z takimi podmiotami stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w którym podmioty przetwarzając dane w imieniu Administratora zobowiązały się do zapewnienia zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

§ 3 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.     Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

3.     Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

●      Cookies sesyjne: pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki). Po zakończeniu sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

●      Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4.     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 4 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

●      konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji możliwości korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego zindywidualizowanych potrzeb;

●      analiz i badań, audytu oglądalności, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

●      utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

●      realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz niezawodności.

 

§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.     Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.     Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.     Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4.     Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą mieć wpływ na dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu, np. poprzez ich ograniczenie.

 

§ 6 Obsługa „cookies” 

1.     Za obsługę i przechowywanie „cookies” odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

2.     Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności tak, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 

3.     Dalsze szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.     Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

 

§ 7 Prawa Użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa:

a.     prawo dostępu do swoich danych – na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie jego dane przetwarza oraz dostarczy mu kopię danych;

b.     prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, kiedy dane Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia;

c.     prawo do usunięcia danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO Użytkownik może domagać się od Administrator usunięcia jego danych osobowych,

d.     prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, np. wtedy, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

e.     prawo do przenoszenia danych – w pewnych sytuacjach Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać je innemu administratorowi,

f.      prawo do sprzeciwu – Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych m. in., gdy nie jest ono oparte o prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie powinien wówczas przetwarzać danych Użytkownika, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g.     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w sytuacji, gdy Użytkownik uważa, że dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

 

§ 8 Okres przechowywania danych osobowych

1.     Administrator przechowuje dane Użytkowników co do zasady jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po upływie tego czasu dane są usuwane. 

2.     Dane osobowe mogą być przechowywane również przez taki okres, jaki jest wymagany przepisami prawa lub też, jeżeli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkowników przez Administratora.

 

§ 9 Zmiany w Polityce Prywatności

1.        W serwisie Administrator utrzymuje aktualną treść Polityki prywatności.

 

§ 10 Kontakt

1.        Wszelki pytania, wnioski i uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności Użytkownik może kierować na adres: kontakt@cocktailshock.pl.